Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné pojmy a všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Dodávateľom (fotografom) a Objednávateľom (klientom). Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany dodávateľa a objednávky na dodanie tovaru zo strany odberateľa.

Tieto obchodné podmienky sa riadia Zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

 1. Za Dodávateľa (fotografku) sa považuje:
  Bibien s.r.o., Wuppertálska 1404/35, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 51221535, DIČ: 2120637354.  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42738/V.
  Kontaktné údaje: info@bibienfoto.sk, tel. 0908 720 049. 
 2. Za Objednávateľa (klienta) sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá si služby fotografa objednala (ďalej len „Klient“), a to písomne (sms, poštou, mailom, správou cez sociálne siete, atď) alebo telefonicky.
 3. Pod pojmom služby sa rozumejú  fotografické služby (fotografie) podľa ponuky Dodávateľa s konkrétnou cenou.
 4. Predmetom zmluvy je fotografický materiál v elektronickej (prípadne aj tlačenej) podobe. Fotograf sa zaväzuje vytvoriť pre klienta dielo a klient sa zaväzuje zaplatiť zaň fotografovi odmenu a iné plnenia dohodnuté podľa tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok.

II. Objednanie fotografických služieb

 1. Fotografka prijíma objednávky prednostne prostredníctvom objednávkového formulára, ale môže ich prijať aj mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí.
 2. Za nedoručenie správy alebo mailu  klienta fotografka nezodpovedá, preto v prípade ak nereaguje, je dobré ju kontaktovať telefonicky.
 3. Fotografka odporúča vo  všeobecnosti objednať sa na fotenie a rezervovať si termín cca 2-3 týždne dopredu, s výnimkou novorodeneckých fotení.
 4. Novorodenecké fotenie je dobré si objednať už v tehotenstve. Konkrétny termín si potom klient dohodne s fotografkou po pôrode, ideálne ešte pokiaľ je mamička v pôrodnici.
 5. Zaslaním Objednávky spolu s rezerváciou termínu fotografovania Klient prehlasuje, že súhlasí s uvedenými VOP.
 6. Všeobecná otázka ohľadom termínu, rozsahu a dostupnosti služieb a pod. odoslaná prostredníctvom kontaktného formulára sa nepovažuje za Objednávku.

III. Zrušenie rezervácie fotografických služieb

 1. Pokiaľ sa na dohodnuté fotenie klient nemôže z akéhokoľvek dôvodu dostaviť a bude požadovať jeho zrušenie, je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť čo najskôr fotografke telefonicky, alebo e-mailom.
 2. Zrušenie termínu je bezplatné a žiadna zo strán nemá právo požadovať akékoľvek odškodné, či iné storno poplatky, s výnimkou zálohy zaplatenej klientom.
 3. V prípade, že  bola uhradená záloha a termín bude zrušený zo strany klienta, tak záloha je nevratná.
 4. Klient má právo požadovať náhradný termín na fotenie.

IV. Náhradný termín

 1. Ak fotenie nebude zrušené, ale jedna zo strán bude požadovať zmenu termínu, žiadna zo strán nemá právo požadovať akékoľvek odškodné, či iné storno poplatky.
 2. V prípade, že sa jedná o fotenie, kedy fotografka zaistila rekvizity, za ktoré sa platí záloha a klient žiada o nový termín, je potrebné, aby si klient opätovne uhradil nové rekvizity.
  Ak je takéto fotenie posunuté na žiadosť fotografky, tak klient nezodpovedá za vzniknutú stratu a nové rekvizity zaistí fotografka bez nároku na odškodné od klienta.  
 3. Klient si je vedomý, že v prípade posunutia dohodnutého termínu, mu bude ponúknutý najbližší možný voľný termín. Môže sa však stať, že fotografka vhodný voľný termín už mať nebude (napr. pri novorodeneckom fotení).

V. Platobné podmienky

1. Cena

1.1. Ceny jednotlivých služieb pre aktuálnu sezónu sú verejne dostupné webovej stránke v Cenníku alebo je cena navrhnutá Klientovi individuálne na základe špecifických informácií a požiadaviek z jeho strany. Individuálne navrhnutá cena sa odsúhlasuje vzájomným potvrdením oboma stranami.

1.2 V prípade fotenia mimo Košíc, fotograf má právo k cene uvedenej v cenníku účtovať poplatok za dopravu. Ak nie je dohodnuté inak, počíta sa 0,5€/km jednosmerne.

2. Platba

1.1. Ceny jednotlivých služieb pre aktuálnu sezónu sú verejne dostupné webovej stránke v Cenníku alebo je cena navrhnutá Klientovi individuálne na základe špecifických informácií a požiadaviek z jeho strany. Individuálne navrhnutá cena sa odsúhlasuje vzájomným potvrdením oboma stranami.

1.2 V prípade fotenia mimo Košíc, fotograf má právo k cene uvedenej v cenníku účtovať poplatok za dopravu. Ak nie je dohodnuté inak, počíta sa 0,5€/km jednosmerne.